سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مهربان باشمهربان باش

 مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند,ولی آنان را ببخش .
 اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,ولی مهربان باش .
 اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,ولی موفق باش.
 اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند,ولی شریف و درستکار باش .
 آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,ولی سازنده باش .
 اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,ولی شادمان باش .
 نیکی های درونت را فراموش می کنند.ولی نیکوکار باش .
 بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.
 ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم
 دکتر علی شریعتی

پ.ن: یکی از عزیزانم برام ایمیل کرد که خوشم اومد

پ.ن: با پایی در گچ می نویسم در یاران ناب!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir