سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

متکبرلکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما اتکم والله لا یحب کل مختال فخور...
تا بر آنچه از دستتان می رود اندوهگین مباشید و به آنچه بدستتان می آید شادمانی نکنید و خدا هیچ متکبر خودستاننده ای را دوست ندارد...(حدید-23)Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir