سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

تلویزیونسلام
از خواندن طراحی الگوریتم خسته شده بودیم بسی و به رنج آمده بودیم زان رو! روی آوردیم به خزعولاتی که تلویزیون گرامی نشان می دهد
از قضا جزء آن دسته از معدود دسته های برنامه های کمی محتوا دار در آمد و ما و محفلمان را کم نمکی خرسند نمود!
و آن بود نامی به نام  125!
در انتها بدین اندیشه ما را فرو برد
سخت است همسری آتش نشان داشتن
همچو زمان جنگ است از برای ادمی
هر روز و هرشب
و انتظار شنیدن خبر...

و بود در صحبت های مادر پسرک

اندر باب دوست داشتن

که

که را؟ و چه را؟ و چه گونه؟

...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir