سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

تقوامی گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم،

اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.

دکتر مصطفی چمران
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir